sakura outo
sakura chibi
sakura titulo

*~ Sakura Palace ~*

 

 

Director:

Tsutomu Mizushima


Composición de la Serie:

Ageha Ohkawa
Michiko Yokote

 

Libreto:

Ageha Ohkawa (ep 7, 12, 17, 20)
Michiko Yokote (ep 1, 4, 8, 10, 14, 15, 22, 23)
Miharu Hirami (ep 6, 11, 16, 21)
Tsutomu Mizushima (ep 3, 18)
Yoshiki Sakurai (ep 2, 5, 9, 13, 19, 24)

 

Historia:

Etsunobu Iwanaga (ep 17)
Hiroshi Fukutomi (ep 14, 20)
Hiroshi Matsuzono (ep 9)
Ichirou Tokiwa (ep 11)
Kaoru Agatsuma (ep 2)
Kou Matsuzono (ep 15, 22)
Naoyuki Kuzuya (ep 4)
Tarou Iwasaki (ep 3)
Tsutomu Mizushima (ep 1, 7, 18, 23)
Yoshio Mukainakano (ep 5, 10)
Yoshitaka Koyama (ep 4, 19, 21)
Yutaka Sato (ep 13)

 

Director de Episodios:

Daisuke Tsukushi (ep 11)
Makoto Baba (ep 2, 7, 13)
Masahiko Watanabe (ep 17, 21)
Shinsuke Terasawa (ep 4, 9, 15, 22)
Tarou Iwasaki (ep 3)
Tsutomu Mizushima (ep 1, 18, 23)
Yoshio Mukainakano (ep 5)
Yoshitaka Koyama (ep 6, 12, 19)
Yukio Kuroda (ep 14, 20)

 

Planeamiento:

Masaki Yasuda
Mitsuhisa Ishikawa
Naoki Sakamoto

 

Director de Animación:

Fumiko Urawa (ep 7, 13)
Hiroyo Izumi (ep 1, 11, 18, 23)
Junichiro Taniguchi (ep 3)
Kaoru Agatsuma (ep 2)
Kenichi Ishimaru (ep 4, 15)
Masayuki Nomoto (ep 14, 20)
Minoru Ueda (ep 6)
Ryouko Nakano (ep 9)
Shinsuke Terasawa (ep 22)
Tomoyuki Matsumoto (ep 5, 10, 17, 21)


Productor Ejecutivo:

Nanase Ohkawa

 

Música:

S.E.N.S.